Dades registrals

El web de Clínica Dermatológica de Moragas és de titularitat de l'entitat José María de Moragas Viñas El CIF de la societat és el 36999289V i el domicili social està situat a: Balmes, 195, 8-3, 08006 Barcelona.

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d'altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d'assessorament. Per tant, l'usuari es responsabilitzarà exclusivament de l'ús que en faci.

José María de Moragas Viñas no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que en poguessin fer els lectors.

Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anàlisi

Per tal de millorar l'experiència de navegació, optimitzar el funcionament, analitzar les dades i el rendiment, l'espai web pot utilitzar dispositius d'implantació de cookies i emmagatzematge de la IP.

L'usuari podrà desactivar l'ús de les cookies o esborra-les mitjançant les opcions i eines del navegador.

Propietat intel·lectual

José María de Moragas Viñas es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics inclosos a la pàgina.

Aquell que utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d'ús de l'espai web gratuït

L'usuari s'obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com l'ús de la informació gratuïta que n'extregui són responsabilitat exclusiva de l'usuari, sense que pugui responsabilitzar a José María de Moragas Viñas pels danys o perjudicis que hagués patit.

José María de Moragas Viñas no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n'hi hagi.

L'establiment d'enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de José María de Moragas Viñas se sotmetrà a les següents condicions:

  • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de l'espai web de José María de Moragas Viñas i els seus serveis i, en particular, no contindrà cap signe distintiu titularitat de José María de Moragas Viñas.
  • Sota cap circumstància José María de Moragas Viñas serà responsable dels continguts o serveis oferts a l'espai web des del qual s'estableixi l'enllaç, ni de les manifestacions o informacions que s'hi incloguin.


Protecció de dades

José María de Moragas Viñas informa als seus usuaris que pot ser necessari emplenar formularis o impresos “online” per tal de contactar amb qualsevol dels seus integrants. Aquestes dades no s'utilitzaran per enviar publicitat ni ofertes comercials relatives a aquest despatx, a menys que l'usuari presti el seu consentiment de forma expressa.
Les dades facilitades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de José María de Moragas Viñas, el qual es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'usuari podrà exercir els drets que reconeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i, en particular, podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades i oposar-s'hi. L'usuari o el seu representant podran exercir aquests drets enviant una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça: José María de Moragas Viñas, Balmes, 195, 8-3, 08006 Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a la direcció bea@demoragas.net. La sol·licitud contindrà les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i el contingut concret del dret exercit.

José María de Moragas Viñas. tractarà amb absoluta confidencialitat totes les dades de caràcter personal que obtingui i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar que s'hi accedeixi, s'alterin, es perdin o siguin tractades de forma no autoritzada, i complirà aquests deures d'acord amb la normativa aplicable.

Les condicions d'ús d'aquest espai web tenen caràcter indefinit. José María de Moragas Viñas podrà modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.

La prestació del servei d'aquest espai web i les condicions d'ús que el regulen es regeixen per la normativa espanyola. Les parts, amb renúncia expressa als seus furs, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona.


Avís legal